A helyi identitás és a kohézió erősítése a Kolon mentén” közösségfejlesztő projekt Bócsa, Izsák, Orgovány, Ágasegyháza Fülöpszállás települések konzorciumi együttműködésében


A projekt céljainak rövid bemutatása

A Helyi identitás és kohézió erősítése a Kolon menten című projekt célja, hogy a konzorcium településein erősítse a már meglévő helyi közösségeket, valamint a közösségi munkában már közreműködők mellé újabb embereket aktivizáljon, növelve azok létszámát, akikből további, a településért és a közösségért tenni képes és tenni akaró csoport alakulhat, valamint olyan kezdeményező szerepet is szívesen felvállaló személyek kerüljenek elő, akik a későbbiekben a közösség véleményformálóivá, a közösségi akciók kezdeményezőivé, moderálóivá válhatnak. Mindezekből következően és összhangban a Megalapozó dokumentum 1.1 pontjával, valamint az igényfelmérő dokumentumokkal célunk, hogy a konzorciumot alkotó településeken olyan önszerveződő közösségek alakuljanak ki, amelyek a későbbiek során finanszírozási források nélkül is képesek lesznek önállóan is fennmaradni, erősödjön a helyi identitás és a társadalmi kohézió.

A fő célkitűzéseken keresztül az alábbi részcélok is megvalósíthatók:

* a helyi identitás megerősítésével és az aktív közösségi léttel célunk csökkenteni

az elvándorlást,

* célunk az eddig rejtett, a közösség számára nem elérhető, de a közösség

tagjainál „megbújó” hagyományok, kulturális, természeti, gazdasági, szakmai tudást

igénylő értékek feltárása, integrálva a jelenleg a birtokunkban lévő tudással, annak

érdekében, hogy a közösség látható értékei minél gazdagabbá váljanak,

* célunk a jelenlegi civil aktivitásunk megerősítése a projekt keretében

foglalkoztatott szakemberek munkája által, valamint a helyi lakosok aktivitásának

növelésén keresztül,

* célunk a települések között már meglévő kapcsolatok erősítése a további, a

település lakosai közötti kulturális és gazdasági együttműködések létrejövetelének

érdekében.


A közösségi interjúk kérdései, tematikája IzsákonIzsákon összesen 60 interjú készült.


Az interjúkban az alábbi három kérdésre vártunk válaszokat


- Mit jelent az ön számára itt élni? (Mi a jó az itteni életben? Mi a rossz?)

- Min változtatna és hogyan?

- Ön mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz?


E három egyszerű kérdés összességében olyan válaszokat hozott, az izsákiak véleménye, mindennapi problémái, tapasztalatai, ötletei, gondolatai, igényei megfogalmazásával, amelyekre alapozva valósultak meg a közösségi beszélgetések, s ezen közösségi interjúk és beszélgetések tapasztalatai alapján készült el a projekt következő lépése, a “Közösségi felmérés” kérdőíve.Közösségi beszélgetések IzsákonTizenegy közösségi beszélgetés zajlott Izsákon.


Mindegyik fórum résztvevői egyöntetűen pozitívan vélekedtek a projektről, s elképzelhetőnek tartották, hogy maguk is aktív közreműködői legyenek egy-egy megvalósítandó akciónak. A közösségi interjúkon felmerült főbb kérdésekről esett többségében szó a közösségi beszélgetéseken is. A jelenlévők maguk is hasonló gondokat, elképzeléseket fogalmaztak meg, hangsúlyozva, hogy nagyon fontosnak tartják a helyi közösségek tovább építését, erősítését, s általánosságban is az izsáki lakosok valódi közösséggé válását tarják fontosnak. Nem csupán a kisebb közösségek szintjén, hanem a nagy egész szintjén is. Konkrétan úgy, hogy ne legyen gond, az amúgy egymást nem ismerő embereknek összefogni egy-egy városi cél érdekében. Legyen ehhez elég az, hogy mindannyian izsákiak, akiknek legfőbb közösségi célja, hogy minél élhetőbb település legyen városuk. Ezen együtt munkálkodás eredményeként azok is összeismerkedhetnek, akik eddig ismeretlenek voltak egymásnak, illetve a felületes ismeretségek is mélyülhetnek. Ha ezt a szemléletet a jelen projekt segítségével, általánossá lehet tenni (vagy legalábbis szélesíteni), azt igen nagy előrelépésnek tekintenék. Ezért szívesen tennének maguk is, a programokba való aktív bekapcsolódással. Nyolcan vállalkoztak a közösségi felmérés kérdőíveinek a kihordásában való közreműködésre.


A közösségi beszélgetéseken elhangzottak tanulságai


A közösségi beszélgetéseken elhangzott hozzászólásokból remélhető, hogy tovább bővül a közösségi munkába, akciókba bevonható izsákiak száma. Ez a projekt munkatárasinak és önkénteseinek jó alapot adhat a hosszú távú közösségi cselekvési folyamat beindításához, fenntartásához. Az elhangzottakból jól érzékelhetően kitűnik, biztatásként élik meg a programba bekapcsolódó személyek, hogy megtapasztalhatják a közösségépítés, közösségformálás település egészére gyakorolt jótékony hatását. Mindez a programban tarthatja őket hosszútávon is. Ezt még tovább erősítheti, hogy részeseivé válnak annak a folyamatnak, amelyben a közösségi interjúkban megfogalmazott egyéni problémáktól, igényektől eljutunk a közösségi problémákhoz, igényekhez, megtanulva a közösségben gondolkodást, amely elengedhetetlen alapja a további lépéseknek, végső soron a projekt megvalósításának. Ehhez a helyi közösségfejlesztés iránt elkötelezett aktivistákra van szükség. A közösségi interjúk, a közösségi beszélgetések e folyamat elindítását szolgálták, kijelölve a továbblépés irányát is.


Közösségi felmérés Izsákon


Izsákon 123 db közösségi kérdőív került kitöltésre és visszajuttatásra, a kijuttatott 2300 darabból (ennyi háztartás van Izsákon). Az íveket a projekt munkatársai (1800 db) és segítői (500 db) vitték ki személyesen a lakosokhoz. Lehetőség volt online módon is kitölteni a kérdőívet, utóbbi módon három felületen volt elérhető. A 2018. december 25. és 2019. február 10. közötti időszakban vártuk a kérdőíveket vissza, majd február 28-ig meghosszabbítottuk a határidőt. A kitöltött íveket a művelődési házban, a városházán és az iskolában elhelyezett gyűjtődobozokba dobhatták be a kitöltők. Végül nyomtatott formában 87, online formában 36 kérdőív került kitöltésre a városban a megadott időszak alatt.

Felmérés részletei és eredményének összegzése a CSELEKVÉSI TERVBEN található meg.