Hirdetmények

Rendeletek

Pályázatok

Közbeszerzés

Nyomtatványok

Közérdekű adatok

Rekultiváció

Képviselő testület

Szolgáltatási tevékenységek

Helyi termelők listája


Izsák város
Polgármesteri Hivatal
elérhetősége:
6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Tel.: (76)568-060
Fax: (76)569-001
E-mail: izsak@izsak.hu


FELHÍVÁS
ÓVODAI JELENTKEZÉSRE
2021-04-01 14:57:06

2021/2022. nevelési évre önkormányzati fenntartású köznevelési
intézmény esetében

Értesítem Izsák város lakosságát, hogy
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a felmentést engedélyező szerv – Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatal Cím: 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1. - felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A felmentést adhatja meg annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti.

Az óvodaköteles gyerekek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül.
Az óvodai beiratkozás időpontja 2021. április 12.-április 14.
Az Óvodába jelentkezni csak JELENTKEZÉSI LAP beküldésével lehet.
Jelentkezni kizárólag elektronikus úton Izsák Város honlapjáról letölthető kérelem kitöltésével.
Menete:• A beiratkozáshoz szükséges az alábbi dokumentumok fénymásolt példánya:
• A gyermek születési anyakönyvi kivonata
• A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
• A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya),
• Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról
• A jelentkezési lap szerkeszthető, kézzel vagy gépen töltse ki és mentse le.
• A kitöltött és lementett dokumentumot, e-mailben küldje el az intézmény székhelyének e-mail címére, vagy dobja a postaládába.

Izsáki ÁMK Óvoda és Bölcsőde: ovoda@izsak.hu

2021. 04.13.-án az intézmény területén papíralapú jelentkezésre is lehetőséget biztosítunk.

A kötelező felvételt biztosító (körzetes) óvoda vezetője a hozzá eljuttatott kérelmek alapján a körzetébe tartozó gyermekek felvételéről 2021. április 30-ig hoz döntést. Az óvoda vezetője a felvételi döntésről írásban értesíti a szülőt. A jelentkezésre a járványügyi helyzetre tekintettel TELEFONON is van lehetőség 06-70-6209362.

Letölthető dokumentumok:
- Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásról
- Felvételi kérelem
- Tájékoztató