Hirdetmények

Rendeletek

Pályázatok

Közbeszerzés

Nyomtatványok

Közérdekű adatok

Rekultiváció

Képviselő testület

Szolgáltatási tevékenységek

Helyi termelők listája


Izsák város
Polgármesteri Hivatal
elérhetősége:
6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Tel.: (76)568-060
Fax: (76)569-001
E-mail: izsak@izsak.hu


A védekezés szabályai
2020-11-11 09:51:02

A maszkviselési szabályok megerősítése

A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles
• a tömegközlekedési eszközön,
• a 10 000 főnél nagyobb lakónépességű település belterületén a települési önkormányzat által kijelölt közterületen, illetve nyilvános helyen, kivéve a sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken,
• az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során,
• Az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területének kivételével – a bevásárlóközpont területén,
• A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvényben meghatározott
o közlevéltár külső személyek számára látogatható területén,
o nyilvános magánlevéltár külső személyek számára látogatható területén,
• ügyfélfogadási időben
o a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén,
o az egyetemes postai szolgáltató által vagy a postai közreműködők által üzemeltetett, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, továbbá
o minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik, és a helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben,
• minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak,
• a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben (a továbbiakban: vendéglátó üzlet)
o történő munkavégzés során,
o vendégként orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

Az egészségügyi intézmény területén mindenki köteles maszkot viselni.
Ez alól kivétel az egészségügyi intézményben ápolt beteg az elhelyezésére szolgáló kórteremben nem köteles maszkot viselni.

A szociális intézményben
• az ott foglalkoztatottaknak az ellátottakkal való közvetlen érintkezéskor, vagy ha tartósan 1,5 méteren belüli távolságban tartózkodnak az ellátottakkal,
• az ellátottaknak a közösségi programok alkalmával és a közösségi terekben való tartózkodás esetén lehetőség szerint maszkot kell viselniük.

Az üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy a tömegközlekedési eszközön vagy a helyiségben tartózkodók a maszkot a meghatározott módon viseljék, ennek érdekében a szolgáltatás, illetve az üzemeltetett intézmény működésére, igénybevételére vonatkozó szabályozásban az igénybevétel rendjének megsértése esetén egyebekben alkalmazható intézkedéseket, szankciókat alkalmazhatja.

A tömegközlekedési eszközön vagy a helyiségben maszk nélkül utazó/tartózkodó vagy a maszkot nem a meghatározott módon viselő személyekkel szemben az üzemeltető a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szabályozásában köteles megteremteni a jogszerű magatartás követésének ösztönzésére irányuló további, az üzemeltető szabályozási körébe tartozó feltételeket is.

Azt a személyt, aki felszólítására sem viseli a meghatározott módon a maszkot, vagy nem hagyja el a tömegközlekedési eszközt, a tömegközlekedési eszköz vezetője vagy az üzemeltető más alkalmazottja köteles
• az utazásból kizárni,
• és szabálysértés elkövetésének gyanúja miatt rendőri intézkedést kezdeményezni,
• és gondoskodni e személynek a tömegközlekedési eszközről történő leszállításáról.

A kijárási tilalom és a közterületi magatartási szabályok


Este 8 óra és reggel 5 óra között – a rendeletben meghatározott kivétellel – mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni.

Kivéve az alábbi esetekben:
• egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelmi céllal,
• munkavégzés céljából,
• a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából, valamint a munkavégzés helyéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából és
• a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportoló számára tartott
o edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából,
o edzés vagy sportrendezvény helyszínére közlekedés céljából,
o edzés vagy sportrendezvény helyszínéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából

Kutyasétáltatás céljából este 8 óra és reggel 5 óra között megengedett a lakóhely, tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen tartózkodás azzal, hogy a kutyasétáltatás során a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely 500 méteres körzete nem hagyható el.

A települési önkormányzat saját hatáskörben dönthet a kutyafuttató bezárásáról.

A közterületen való tartózkodás okát okirattal szükséges igazolni, kivéve az egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelmi céllal történő eseteket.

Az okirat tartalmi követelményeit a közbiztonságért felelős miniszter a Kormány hivatalos honlapján közzéteszi.

A tartalmi követelményeknek megfelelő – okirat hiányában, este 8 óra és reggel 5 óra között, tilos a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen történő tartózkodás.

Tilos a közterületen, illetve a nyilvános helyeken a csoportosulás, illetve a gyülekezés.

A közterületen, a nyilvános helyen, illetve a szabadtéri sportpályákon az egyéni szabadidős sporttevékenység – különösen futás, gyaloglás, kerékpározás – gyakorlása megengedett.

Tilos a közterületen, a nyilvános helyen, valamint a sportpályákon a csapatsportok – különösen a labdarúgás, a jégkorong, a kézilabda, a kosárlabda, a röplabda – gyakorlása. Kivéve a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportolók számára tartott edzés és sportrendezvény alkalmával.

A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések

Tilos rendezvényt, valamint gyűlést szervezni, illetve tartani.
Rendezvény helyszínén a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni. Gyűlés helyszínén tartózkodni tilos.
Rendezvénynek számítanak az alább felsoroltak:
• a rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, valamint nem nyilvános, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó esemény,
• a kulturális esemény,
• a sportesemény,
• a magánrendezvény, valamint
• a karácsonyi vásár.
A vallási közösségek szertartása – a házasságkötés, valamint a temetés kivételével – nem minősül rendezvénynek. A szertartás megtartásáról a vallási közösség dönt.
Az online módon közvetített kulturális esemény vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatás nem minősül rendezvénynek, ha a kulturális esemény vagy az élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatás helyszínén kizárólag a fellépők és a lebonyolításhoz elengedhetetlenül szükséges technikai személyzet tartózkodik.
A sportrendezvényen nézőként tartózkodni tilos.

Az alábbi rendezvények tarthatóak meg:
A sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható.
A családi esemény vagy a magánrendezvény – a házasságkötés és a temetés kivételével – abban az esetben tartható meg, ha azon az egy időben jelenlévők száma nem haladja meg a tíz főt.
A temetésen jelenlévők száma nem haladhatja meg az ötven főt.
A házasságkötésnél kizárólag
• a szertartás vezetője, illetve az anyakönyvvezető,
• a házasulók,
• a házasulók tanúi,
• a házasulók szülei, nagyszülei,
• a házasulók testvérei és
• a házasulók gyermekei lehetnek jelen.
A védelmi intézkedések betartatásáról a rendezvény szervezője, illetve a rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény vagy helyiség üzemeltetője köteles gondoskodni.

A vendéglátó üzletekre vonatkozó védelmi intézkedések
Vendéglátó üzletben az ott foglalkoztatottak tartózkodhatnak, kivéve az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében – az ehhez szükséges időtartamig megengedett.
Ez nem vonatkozik:
• a munkahelyi étteremre, illetve büfére,
• a szálláshelyen található étteremre, illetve bárra, ha ott kizárólag a szálláshely vendégét szolgálják ki,
• a köznevelési intézmény, valamint a szakképző intézmény (a továbbiakban együtt: nevelési, oktatási intézmény) menzájára, valamint büféjére, ha ott kizárólag a nevelési, oktatási intézmény dolgozóját, illetve a nevelési, oktatási intézmény tanulóját szolgálják ki,
• az egészségügyi intézményben található étteremre, illetve büfére.

Az üzletekre vonatkozó védelmi intézkedések
Az ott foglalkoztatottak kivételével tilos este 7 óra és reggel 5 óra közötti időben
• az üzletben,
• a lottózóban, valamint
• a nemzeti dohányboltban tartózkodni.
Este 7 óra és reggel 5 óra között
• az üzlet,
• a lottózó, valamint
• a nemzeti dohánybolt köteles zárva tartani.
Este 7 óra és reggel 5 óra között
• a gyógyszertár és
• az üzemanyagtöltő-állomás nyitva tarthat.
A vendéglátó üzlet nem minősül üzletnek.

A szálláshelyekre vonatkozó védelmi intézkedések
A szálláshelyen – a rendelet szerinti kivétellel – tilos tartózkodni.
A szálláshelyen az ott foglalkoztatottak számára megengedett a tartózkodás.
A szálláshelyen az üzleti, gazdasági, továbbá oktatási tevékenység céljából érkező személyek tartózkodása megengedett.
A szálláshelyen a Magyar Honvédség, illetve a rendvédelmi szervek állományába tartozó, szolgálati feladatok ellátása érdekében elhelyezett személyek, továbbá a kirendelt egészségügyi dolgozók tartózkodása megengedett.
A védelmi intézkedések betartatásáról
• a vendéglátó üzlet,
• az üzlet,
• a lottózó,
• a nemzeti dohánybolt,
• a gyógyszertár,
• az üzemanyag-töltőállomás, valamint
• a szálláshely
üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

A szabadidős létesítményekre vonatkozó védelmi intézkedések
A rendeletben meghatározott kivétellel tilos
• az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseménynek, függetlenül annak nyilvánosságától (így különösen színház, tánc-, zeneművészet, cirkusz),
• a mozinak,
• az edző- és fitneszteremnek,
• az uszodának,
• a közfürdőnek,
• a jégpályának,
• az állatkertnek, a vadasparknak,
• a kalandparknak, a vidámparknak,
• a játszóháznak és
• a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott
o muzeális intézménynek,
o nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézménynek,
o kép- és hangarchívumnak,
o közművelődési intézménynek,
o közösségi színtérnek és
o integrált kulturális intézménynek
a látogatása és e helyszíneken – az ott foglalkoztatottak kivételével – a tartózkodás.
A szálláshelyen jogszerűen tartózkodó vendég a szálláshelyen található fent felsorolt kategóriába tar helyszíneket nem látogathatja.
A szálláshelyen kialakított ilyen helyszíneket a szálláshely üzemeltetője köteles zárva tartani.
A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportolók számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából látogathatóak.
A védelmi intézkedés betartatásáról helyszínek üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.
A nevelési, oktatási intézményekre vonatkozó védelmi intézkedések
A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák a 8. osztályig nyitva tartanak. Az iskolák a középfokú oktatásban 9. osztálytól digitális munkarendben működnek. A középfokú intézmények kollégiumai az iskolaigazgató döntése szerint működnek. A középiskolák és szakképző intézmények kapcsán a kormányzati intézkedések végrehajtásáról a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény értelmében a köznevelésért, illetve a szakképzésért felelős miniszter határozatban rendelkezik.
A nevelési, oktatási intézménybe tartózkodásra jogosult személy, illetve a nagykorú tanuló csak abban az esetben léphet be, ha a testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket,
A belépés során azt a gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek a testhőmérséklete eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni, és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt távközlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatni kell.
Az országos tisztifőorvos határozatban közzéteszi a nevelési, oktatási intézménybe való belépéshez megengedett testhőmérséklet mértékét.
A nevelési, oktatási intézmény vezetője köteles gondoskodni az előírás végrehajtásáról.
A nevelési, oktatási intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni.
A nevelési, oktatási intézmény területére
• az ott foglalkoztatott személyen,
• az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen,
• a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn,
• a gyermeken, illetve a tanulón és
• a gyermeket, illetve a tanulót kísérő nagykorú személyen kívül más személy nem léphet be.
Ha a gyermeket, illetve a tanulót a nevelési, oktatási intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy a maszkot a rendeleteben meghatározott módon viseli, az intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig beléphet.
Jogkövetkezmények

A Kormány rendeletben meghatározott védelmi intézkedések betartását a rendőrség a bekezdés pontjára figyelemmel a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzi.
Ha a rendőrség az ellenőrzés során, vagy a rendőrség a katona értesítése alapján kötelezettség megszegéséről szerez tudomást:
• 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki,
• a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.
A rendőrség a két jogkövetkezményeket együtt is alkalmazhatja.
A jogkövetkezmény azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is alkalmazható.
A jogkövetkezmény nem alkalmazható, ha a szervező, az üzemeltető, illetve a szervező vagy az üzemeltető alkalmazottja a szükséges intézkedéseket megtette a jogellenes helyzet felszámolása érdekében, így különösen, ha
• a jogsértő személyt felszólította távozásra, és
• azt követően, hogy a jogsértő személy a távozásra történő felszólításnak nem tett eleget, a rendőrséget értesítette.
A kiszabott bírság megfizetése a rendőrség hivatalos honlapján közzétett számlaszámra történő befizetéssel történik.
A bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni.
A bírságot kiszabó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.