Hirdetmények

Rendeletek

Pályázatok

Közbeszerzés

Nyomtatványok

Közérdekű adatok

Rekultiváció

Képviselő testület

Szolgáltatási tevékenységek

Helyi termelők listája


Izsák város
Polgármesteri Hivatal
elérhetősége:
6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Tel.: (76)568-060
Fax: (76)569-001
E-mail: izsak@izsak.hu


Hírek


 • Bölcsődei beíratkozás
  2021-04-14 15:23:10


  Kérelem


  Tovább...
 • FELHÍVÁS
ÓVODAI JELENTKEZÉSRE
  2021-04-01 14:57:06
  2021/2022. nevelési évre önkormányzati fenntartású köznevelési
intézmény esetében

  Értesítem Izsák város lakosságát, hogy
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

  A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a felmentést engedélyező szerv – Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatal Cím: 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1. - felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A felmentést adhatja meg annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti.

  Az óvodaköteles gyerekek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül.
  Az óvodai beiratkozás időpontja 2021. április 12.-április 14.
  Az Óvodába jelentkezni csak JELENTKEZÉSI LAP beküldésével lehet.
  Jelentkezni kizárólag elektronikus úton Izsák Város honlapjáról letölthető kérelem kitöltésével.
  Menete:

  Tovább...
 • DTKH tájékoztató
  2021-03-19 14:35:11

  Tovább...
 • Beíratkozás
  2021-03-19 14:34:08

  Tovább...
 • Tájékoztatás Madárinfluenza megfigyelési körzetről
  2021-02-17 13:57:43
  Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az országban megjelent madárinfluenza terjedésének megakadályozása végett járványügyi intézkedések megtétele szükséges.
  A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal határozata alapján Izsák város közigazgatási területét megfigyelési körzetbe vonta, és a fő közutakra tájékoztató táblák kitételét tette kötelezővé.
  A város területén kihelyezett táblák erről tájékoztatnak.

  Izsák Város Önkormányzata
  Tovább...
 • PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
  0000-00-00 00:00:00
  Izsák Város Önkormányzata a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben az Önkormányzat feladat- és hatáskörét gyakorló alpolgármester nyilvános, kétfordulós pályázatot hirdet a tulajdonát képező Izsák Kecskeméti út 10. szám alatti 1999 helyrajzi számú Piaccsarnok 3 db üzlethelyisége bérbeadására.
  A pályázat letölthető: innen

  Tovább...
 • KÖZLEMÉNY
  2021-01-06 11:53:52
  Izsák Város Önkormányzata és a Magyar Lovas Szövetség közli, hogy néhai Mondok József Polgármester és Fogathajtó Szakág Elnök temetése 2021. január 15.-én 14:00 órakor lesz, az Izsáki Református temetőben.

  A veszélyhelyzeti előírások betartását mindenkitől tisztelettel kérjük!

  Dr. Bozóky Imre Lázár Vilmos
  Alpolgármester Elnök

  Tovább...
 • Elhunyt Mondok József
  2021-01-01 09:37:27

  Mondok József
  1956-2020.

  2020. december 31-ére virradóra tragikus hirtelenséggel elhunyt Mondok József.
  Huszonegy éven át volt városunk polgármestere. Idén szeptemberben kezdte ötödik polgármesteri ciklusát. Újraválasztása után a rá jellemző lendülettel, s teli tervekkel fogott munkába. Tragikus halála most ezeknek vetett véget.

  Családja gyászában őszintén osztozunk!

  Tovább...
 • Pályázati felhívás
  2020-11-19 21:29:53
  Izsák Város Önkormányzata

  a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
  pályázatot hirdet
  Izsák Város Önkormányzata

  védőnő

  munkakör betöltésére.
  A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
  határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege:

  Tovább...
 • A védekezés szabályai
  2020-11-11 09:51:02
  A maszkviselési szabályok megerősítése

  A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles
  • a tömegközlekedési eszközön,
  • a 10 000 főnél nagyobb lakónépességű település belterületén a települési önkormányzat által kijelölt közterületen, illetve nyilvános helyen, kivéve a sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken,
  • az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során,
  • Az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területének kivételével – a bevásárlóközpont területén,
  • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvényben meghatározott
  o közlevéltár külső személyek számára látogatható területén,
  o nyilvános magánlevéltár külső személyek számára látogatható területén,
  • ügyfélfogadási időben
  o a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén,
  o az egyetemes postai szolgáltató által vagy a postai közreműködők által üzemeltetett, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, továbbá
  o minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik, és a helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben,
  • minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak,
  • a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben (a továbbiakban: vendéglátó üzlet)
  o történő munkavégzés során,
  o vendégként orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

  Az egészségügyi intézmény területén mindenki köteles maszkot viselni.
  Ez alól kivétel az egészségügyi intézményben ápolt beteg az elhelyezésére szolgáló kórteremben nem köteles maszkot viselni.

  A szociális intézményben
  • az ott foglalkoztatottaknak az ellátottakkal való közvetlen érintkezéskor, vagy ha tartósan 1,5 méteren belüli távolságban tartózkodnak az ellátottakkal,
  • az ellátottaknak a közösségi programok alkalmával és a közösségi terekben való tartózkodás esetén lehetőség szerint maszkot kell viselniük.

  Az üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy a tömegközlekedési eszközön vagy a helyiségben tartózkodók a maszkot a meghatározott módon viseljék, ennek érdekében a szolgáltatás, illetve az üzemeltetett intézmény működésére, igénybevételére vonatkozó szabályozásban az igénybevétel rendjének megsértése esetén egyebekben alkalmazható intézkedéseket, szankciókat alkalmazhatja.

  A tömegközlekedési eszközön vagy a helyiségben maszk nélkül utazó/tartózkodó vagy a maszkot nem a meghatározott módon viselő személyekkel szemben az üzemeltető a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szabályozásában köteles megteremteni a jogszerű magatartás követésének ösztönzésére irányuló további, az üzemeltető szabályozási körébe tartozó feltételeket is.

  Azt a személyt, aki felszólítására sem viseli a meghatározott módon a maszkot, vagy nem hagyja el a tömegközlekedési eszközt, a tömegközlekedési eszköz vezetője vagy az üzemeltető más alkalmazottja köteles
  • az utazásból kizárni,
  • és szabálysértés elkövetésének gyanúja miatt rendőri intézkedést kezdeményezni,
  • és gondoskodni e személynek a tömegközlekedési eszközről történő leszállításáról.

  A kijárási tilalom és a közterületi magatartási szabályok
  Tovább...
 • Pályázati felhívás
  2020-11-09 21:32:55
  Izsák Város Önkormányzata
                             
  a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
  Izsák Város Önkormányzata

 háziorvos munkakör betöltésére.

  A jogviszony időtartama:
  Határozatlan idejű, amely közalkalmazotti vagy vállalkozói jogviszony keretében is ellátható.
                         
  Foglalkoztatás jellege:
  Teljes munkaidő
  A munkavégzés helye:
  Bács-Kiskun megye, 6070 Izsák, Bajcsy-Zsilinszky u. 5.
  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
  Felnőtt körzetben háziorvosi feladatok ellátása ügyeleti kötelezettség nélkül területi ellátási kötelezettséggel. Izsák Város Önkormányzata a bejáratott, kötelező felszereléssel ellátott praxis praxisjogát ingyenesen adja át. Az 1654 fős praxis központi ügyelettel rendelkezik.

  Tovább...
 • Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat
  2020-10-16 09:40:27
  Izsák Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2021. évre
  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára
  a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan

  Letölthető dokumentumok:
  - "A" típusú pályázati kiírás
  - "B" típusú pályázati kiírás
  - Kötelező mellékletek

  Tovább...
 • Gyomirtás Izsákon 2020. október 19.
  2020-10-14 13:48:20
  Letölthető a MÁV hirdetménye az alábbi linken:
  - gyomirtás Izsákon
  Tovább...
 • Felhívás!
  2020-10-14 13:44:50
  A 30. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyre a 2020/2021-es Tanévben egyénileg vagy kétfős csapatban pályázhatnak középiskolás fiatalok, határon túli magyar fiatalokat is beleértve.

  A jelentős pénzjutalom mellett a verseny 1-3. helyezettjei 100 többletpontot kapnak a 2021. évi felsőfokú felvételi eljárása során.
  A legjobb fiatalokat felkészítő középiskolai tanárok differenciált, 500-800 ezer forintos jutalmat érdemelnek ki. A legeredményesebb iskolák 1 millió forintnyi támogatást nyernek el.

  Tovább...
 • Felhívás!
  2020-09-30 10:55:44
  2020. október 1-én kezdi meg rendelését, a Kossuth tér 6. szám alatti rendelőben, Dr. Kokrehel Hajnalka, aki dr. Szántó Ágnes háziorvosi körzetét viszi (3-as számú háziorvosi körzet).

  Rendelési idő:
  Kedd 13-16 óráig
  Szerda 13-16 óráig
  Péntek 13-17 óráig

  Első rendelés: 2020. október 2.

  Tovább...
 • Időközi polgármester-választás
  2020-09-20 22:28:41
  Letölthető a Helyi Választási Bizottság jegyzőkönyve a 2020. szeptember 20-án lezajlott időközi polgármester-választás eredményéről:

  Helyi Választási Bizottság jegyzőkönyve 2020.09.20.
  Tovább...
 • Tisztelt Lakosság!
  2020-09-10 11:58:23
  A Polgármesteri Hivatalban az ügyintézés során:
  - Maszkkal, vagy egyéb ruhával fedjék el az arcukat!
  - Tartsák be az ajánlott 1,5 m távolságot!
  - Az ügyféltérben kísérő csak indokolt esetben tartózkodhat!
  - Az aulában várakozzon, míg az ügyintéző szabad nem lesz!
  - Részesítsék előnyben a telefonos vagy elektronikus kapcsolattarást!
  - Ha betegnek érzi magát, maradjon otthon!

  A járványhelyzetre való tekintettel kérem a kedves ügyfeleket, fokozott figyelemmel legyenek a fenti szabályok betartására!

  Vigyázzunk magunkra!
  Vigyázzunk egymásra!

  Végh Tamás
  alpolgármester
  Tovább...
 • Az ebösszeírás kötelesség
  2020-08-17 12:04:09
  Sokan félreértelmezik az október 30-ig határidős ebösszeírást, amit jogszabály ír elő. Nem az önkormányzat találta ki, nem a képviselők kíváncsiak rá, hogy kinek mennyi kutyája van, hanem törvény szerinti eljárás keretében kell minden ebtulajdonosnak adatot szolgáltatni.

  Az összeírás célja egyébként a jogszabályban előírt ebrendészeti feladatok ellátása és a veszettség elleni járványvédelmi megelőzés. Kizárólag az Izsákon tartott kutyák adatait kell bejelenteni egy adatlap kitöltésével, amit a város honlapjáról is le lehet tölteni, vagy személyesen kérni a polgármesteri hivatalban, majd ugyanitt kell leadni a kitöltött adatlapokat, illetve elektronikus úton is elküldhető az izsak@izsak.hu e-mail címre. A felhívás kitér arra is, hogy minden négy hónapnál idősebb eb csak transzponderrel (microchippel) megjelölve tartható, így a még meg nem jelölt kutyusokat szíveskedjen mindenki az állatorvosnál megjelöltetni. Az adatszolgáltatás törvényi előírás szerint kötelező, aki elmulasztja, vagy nem megfelelően teljesíti, állatvédelmi bírsággal büntethető.
  Tovább...
 • Fogorvosi helyettesítés
  2020-07-24 16:14:33
  Dr. Nyíri - Szabó István Gábor fogorvos helyettesítését határozatlan ideig Dr. Nemes József fogorvos végzi Ballószögön. (6035 Ballószög, Rákóczi u. 2 - Egészségház/

  Rendelési idő:
  Szerda: 8:00-12:00
  Csütörtök: 14:00-18:00

  Fogászati ellátás időpont egyeztetést követően történik. A betegek tájékoztatást és időpontot telefonon kérhetnek a fenti időpontokban Királyné Korán Katalintől, az izsáki fogászat telefonszámát hívva. 76/374-620
  Tovább...
 • Igazgatási szünet
  2020-07-21 17:24:38
  Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket,
  Izsák Város Önkormányzata Polgármesterének 6/2020.(VI.11.) számú önkormányzati rendelete alapján,

  Izsák Város Polgármesteri Hivatalában

  2020. július 20. napjától 2020. július 31. napjáig

  igazgatási szünet lesz.


  Felhívjuk a tisztelt ügyfelek figyelmét, hogy az igazgatási szünet időtartama alatt az ügyfélszolgálat szünetel.

  Haláleset esetén értesítendő: 70/310-8894 20/511-4500

  Tovább...
 • Pályázati kiírás
  2020-07-02 11:18:32

  Letölthető pályázati kiírás titkársági ügyintéző munkakörre.

  Titkársági ügyintéző munkakör
  Tovább...
 • Helyi Választási Bizottság
  2020-06-26 19:09:45
  Az időközi polgármester választás kitűzéséről szóló Izsák Város Helyi Választási Bizottság 1/2020. (VI.24.) határozata 1. melléklete
  Tovább...
 • Pályázati kiírás
  2020-06-25 09:46:28

  Letölthető pályázati kiírások háziorvosi és háziorvosi asszisztens munkakörre.

  Háziorvosi munkakör Bajcsy Zs. u.
  Háziorvosi munkakör Kossuth tér 6.
  Háziorvosi asszisztens Kossuth tér 6.
  Tovább...
 • Tájékoztatás
  2020-06-19 15:05:20
  A Takarékbank Izsákon üzemelő fiókjának
- határozatlan idejű - nyitvatartás változásáról

  Tisztelt Ügyfelünk!
  Tájékoztatjuk, hogy a 6070 Izsák Szabadság tér 10. szám alatti bankfiókunk 2020.06.22. napjától határozatlan ideig módosított nyitvatartással fogadja ügyfeleit.

  Nyitvatartás:
  Hétfő: 07:30 – 12:00
  Kedd: Zárva
  Szerda: 7:30-15:30
  Csütörtök: Zárva
  Péntek: 7:30-13:30

  A zárvatartással érintett napokon kollégáink a társ fiókban elérhetők:
  6075 Páhi Rákóczi u. 46/a
  A legközelebbi teljes nyitvatartású fiókunk:
  6077 Orgovány Kölcsey u. 2.
  A legközelebbi ATM készülék:
  6077 Orgovány Kölcsey u. 2.
  Pénzügyeit bankfióki sorban állás nélkül, gyorsan, biztonságosan és egyszerűen a Takarék Netbankban és VideoBankon keresztül is intézheti.
  Kérjük, látogasson el honlapunkra a www.takarekbank.hu címen vagy keresse telefonos ügyfélszolgálatunkat a nap 24 órájában (06-1-311-3110), ahol munkatársaink készséggel állnak a rendelkezésére!

  Szíves megértését köszönjük!
  Budapest, 2020.06.12.
  Üdvözlettel:
  Takarékbank Zrt.
  Tovább...
 • Elektronikai hulladékgyűjtés
  2020-06-11 15:44:19
  Izsák Város Önkormányzata lakossági elektronikai hulladékgyűjtést szervez

  2020. június 15.- június 17. napjáig. 7:00-18:30-ig

  Helyszín:Izsák Város Polgármesteri Hivatalának udvara

  Minden olyan berendezést átveszünk, ami elektromos árammal működik (hűtő, fagyasztó, televízió, mosógép, porszívó, elektromos konyhai berendezések, számítógépek, nyomtatók, fénymásolók, telefon, rádió, video berendezések, elektromos kerti gépek, barkácsgépek, játékgépek).

  Tovább...
 • Szemétszedés
  2020-05-15 16:22:57
  Tisztelt izsáki lakosok!

  Izsák város 2020. 06. 13-án 9h-tól 15h-ig szemétszedést szervez a település több pontján!
  Hívjuk és várjuk a városukra igényes és azért tenni akaró lakosokat, egyesületeket, cégeket.
  Közösen megtisztítjuk a turista a kerékpár és a főbb, városból kivezető dűlőutakat.
  Izsák egy csodálatos természeti környezetben fekvő város, nagyon sok embert vonz a Kolon-tó és a homokbuckák világa.
  Híresek vagyunk zamatos gyümölcseinkről, borainkról, és az itt élő szorgos emberekről!
  Fontos, hogy óvjuk, védjük környezetünket!

  Találkozunk a Fogathajtó pályán 8 óra 30 perctől!

  A maszk és a kesztyű használata kötelező!

  Szemétszedés után teával fröccsel zsíros kenyérrel kínálunk minden résztvevőt!!

  Izsák Város Mezőgazdasági Bizottsága
  Tovább...
 • Lelki elsősegély hívószám
  2020-05-15 16:16:25  Tovább...
 • Pályázatok
  2020-05-12 16:33:43

  Tovább...
 • Tájékoztatás az izsáki piac újranyitásáról
  2020-05-05 17:45:18
  Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, a piacon árusító termelőket és a kereskedőket, hogy a járványügyi helyzet során hozott korlátozó intézkedések enyhítésére tekintettel az új piac használatbavételi engedélyének megadásáig a hagyományos keddi és pénteki piaci napok a régi piac helyszínén megtartásra kerülnek 2020. május 8-tól a következők szerint:

  - a távolságtartási szabályok megtartása végett az igénybe vehető árusítóhelyek száma korlátozott, ezért szerdán 16 óráig az izsáki árusok, csütörtökön 16 óráig pedig izsáki és vidéki árusok jelezhetik árusítási szándékukat pénteki napra a 0676/568-063 telefonszámon,

  Tovább...
 • DTkH felhívás
  2020-04-30 11:28:37
  Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy 2020. május 1-től a csomagolási és zöldhulladék házhoz menő szelektív gyűjtésének gyakorisága havi 1 alkalomra módosul.

  Letöltés: változások

  Tovább...
 • Tájékoztatás Madárinfluenza megfigyelési körzetről
  2020-04-27 14:07:16
  Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az országban megjelent madárinfluenza terjedésének megakadályozása végett járványügyi intézkedések megtétele szükséges. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal határozata alapján Izsák város közigazgatási területét megfigyelési körzetbe vonta, és a fő közutakra tájékoztató táblák kitételét tette kötelezővé.
  A város területén kihelyezett táblák erről tájékoztatnak.
  Tovább...
 • Tájékoztató kismamáknak
  2020-04-27 14:05:54

  Tovább...
 • Felhívás
  2020-04-17 15:56:24
  Tisztelt Lakosság!

  A járványhelyzetre való tekintettel a következő javaslatokat fogalmazom meg Önök felé.

  - Közterületen, üzletekben maszkkal, vagy egyéb módon fedjék el az arcukat!

  - Az üzlethelyiségben egyszerre tartózkodó vásárlók létszáma ne haladja meg a 10 m2/fő-t.

  - Vásárlás közben tartsák be az ajánlott 2 méter távolságot a pultoknál, a pénztár előtt, valamint az üzlet bejáratánál beengedésre várakozva!

  - Az üzletvezetők lehetőségeik szerint gondoskodjanak a várokozási pontok megjelöléséről!

  Vigyázzanak egymásra! Vigyázzunk magunkra!

  Izsák Város Polgármestere

  Tovább...
 • Tájékoztató
  2020-04-17 15:54:34

  Tovább...
 • FELHÍVÁS
  2020-04-10 15:40:32

  Tovább...
 • Tájékoztatás
  2020-04-07 20:43:51
  Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged által kezelt közforgalmú vasútvonalakon és a kapcsolódó ipar, valamint vontató vágányokon, illetve rakodó területeken és telephelyeken vegyszeres gyomirtást végeztet a 43/2010.(VI.23.) FVM rendelet alapján. Izsák bel- és külterületén a vegyszeres gyomirtást 2020. május 7-én (csütörtökön) 700 órától fogják elvégezni.

  Letölthető tájékoztatás

  Izsák Város Polgármesteri Hivatala

  Tovább...
 • Bölcsődei beíratkozás
  2020-03-31 16:06:54
  Izsák Város Önkormányzatának tájékoztatása a bölcsődei beiratkozás eljárásrendjéről.

  Letöltés

  Tovább...
 • Tájékoztató - DTKH Nonprofit Kft.
  2020-03-26 14:54:59
  Tájékoztatás az új koronavírus (SARS-CoV-2) megbetegedések okán kialakult járványügyi helyzetre tekintettel a DTKH Nonprofit Kft. által kiadott operatív intézkedési tervről:


  Tovább...
 • Tájékoztató - Izsák-Kom Kft
  2020-03-26 14:50:13
  ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A TELEPHELYEN BEVEZETETT JÁRVÁNYMEGELŐZÉSI INTÉZKEDÉSRŐL

  MAGYARORSZÁG TERÜLETÉN IS MEGJENELT A KORONAVÍRUS FERTŐZÉSRE VALÓ TEKINTETTEL, A KÖZÖSSÉG VÉDELMÉNEK ÉRDEKÉBEN AZ ALÁBBI MEGELŐZŐ INTÉZKEDÉSEKET VEZETTÜK BE:
  Tovább...
 • Toborzó
  2020-03-26 14:46:20

  Tovább...
 • Veszélyhelyzeti tájékoztató
  2020-03-19 11:48:36  Tovább...
 • Tájékoztató
  2020-03-14 21:15:57
  Kutas Tibor, Izsák város polgármestere szombat délelőtt 10.30-ra összehívta a város intézményeinek vezetőit egy tanácskozásra a kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel.

  Döntés született az óvoda és a bölcsőde bezárásáról, mely hétfőtől lép életbe. Az intézményben ügyeletet tartanak azok számára, akik nem tudják megoldani a gyermekek elhelyezését.

  Tovább...
 • Új közérdekű e-mail címek
  2020-03-13 12:42:29
  A lakosság jelentős részét érintő közérdekű ügyeket az alábbi e-mail címre várjuk:
  kozerdeku@izsak.hu


  Az izsáki újságban közzéteendő hirdetéseket a személyes hirdetés leadások mellett az alábbi e-mail címre is várjuk:
  ujsaghirdetes@izsak.hu
  Tovább...
 • DTkH felhívás
  2020-03-13 12:30:11

  Tovább...
 • Igazgatási szünet
  2019-12-11 09:28:10
  T Á J É K O Z T A T Á S

  Tájékoztatjuk a Tisztelt Érintetteket, hogy Izsák Város Önkormányzatának 11/2010. (02. 16.) számú határozta alapján,

  Izsák Város Polgármesteri Hivatalában

  2019. december 30. napjától 2019. december 31. napjáig

  igazgatási szünetet tartunk.
  Ezen időszak alatt a Polgármesteri Hivatalban csak ügyelet lesz elérhető a halaszthatatlan ügyek intézésére, igazgatási szünet időtartama alatt az ügyfélfogadás szünetel.


  Tovább...
 • MEGHÍVÓ KÖZMEGHALLGATÁSRA
  2019-12-04 14:25:05
  Hivatkozással az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014 (XII.4.) önkormányzati rendelet 65. §-ában foglaltakra értesítem, hogy

  Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete
  2019. december 10-én (kedd) 16 órai kezdettel
  közmeghallgatást tart az Izsáki ÁMK Táncsics Mihály Művelődési házban.


  JEGYZŐKÖNYV

  Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
  Tovább...
 • Esély Otthon
  2019-08-28 22:24:47
  Tisztelt Izsáki Lakosok!

  Izsák Város Önkormányzata ösztöndíj pályázatot hirdet a 11/2019 (VIII.27) rendelete alapján.
  Három pályázati lehetőség nyílik meg Izsákon élő vagy Izsákra költöző 18-35 év közötti fiatalok számára.
  A Lakhatási támogatási pályázat keretében 4 darab új teljesen felszerelt szolgálati lakásra lehet pályázni.
  A Képzési támogatás keretében 20 hónapos havi 72.000 Ft-os ösztöndíjra pályázhatnak akik jelenleg a pályázati feltételeknek megfelelő képzésen vesznek részt.
  A Kisgyerekes családok számára induló pályázaton a kisgyerekes pályázók részesülhetnek 20 hónapon keresztül havi 72.000 Ft-os támogatásban.
  A pályázat keretein belül 15 fő részesülhet pénzügyi támogatásban.

  A pályázatok feltétele és a rendelet szövege az alábbi linkekről letölthetőek.

  Tovább...
 • Választási határozat
  2019-08-09 14:47:52
  Letölthető a Nemzeti Választási Bizottság 183/2019. számú választási határozata.
  Tovább...
 • Izsák Város Helyi Választási Iroda Vezetőjének határozata
  2019-08-08 15:45:06
  Letölthető Izsák Város Helyi Választási Iroda Vezetőjének IZS/4565-1/2019 (VIII.08.) számú határozata.
  Tovább...
 • Tanulmányi ösztöndíj pályázat
  2019-06-26 12:41:17
  Az ösztöndíj célja, hogy minél több képzésben lévő 18-35 év közötti fiatal válasszon izsákon lakó- és munkahelyet a tanulmányaik befejeztével. Ezen cél érdekében Izsák Város Önkormányzata maximum 5 éven keresztül évi 10 hónap 70.000 Ft/hó ösztöndíjban részesíti azokat, akik vállalják, hogy a diploma/(hiány)szakma megszerzése után maximum 5 évet izsáki munkahelyen dolgoznak, legalább annyi ideig amíg az Ösztöndíjban részesültek.
  Tovább...
 • Felhívás
  2019-03-14 13:55:16
  Letölthető felhívás a 2019 március 25-én (hétfőn) 15 órakor Izsák Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartandó lakossági fórumról.

  Felhívás

  Tovább...
 • Felhívás
  2019-02-17 09:13:28
  Tisztelt Ügyfelünk!

  Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk, az NKM Áramhálózati Kft. az ön felhasználási helyét ellátó közcélú villamos hálózaton előre tervezett munkálatokat fog végezni, melyek időtartamában a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog.

  Tovább...
 • Határozat
  2019-02-07 15:24:31
  Letölthető határozat a szavazóhelyiségek címeinek módosításáról: itt

  Tovább...
 • T Á J É K O Z T A T Á S
  2018-12-18 15:48:58
  Tájékoztatjuk a Tisztelt Érintetteket, hogy Izsák Város Önkormányzatának 11/2010. (02. 16.) számú határozta alapján,

  Izsák Város Polgármesteri Hivatalában
  2018. december 27. napjától 2018. december 28. napjáig
  igazgatási szünetet tartunk.


  Ezen időszak alatt a Polgármesteri Hivatalban csak ügyelet lesz elérhető a halaszthatatlan ügyek intézésére, igazgatási szünet időtartama alatt az ügyfélfogadás szünetel.

  Tovább...
 • Továbbtanulók támogatása
  2018-12-14 12:13:17
  Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján a Továbbtanulók Támogatása című pályázatát – a kevés jelentkező miatt – újra meghirdeti, 2019. január 2. napjáig lehet jelentkezni.
  Olyan középiskolai tanulók nyújthatnak be támogatási kérelmet, akik legalább négyes átlag feletti tanulmányi eredményt értek el. A Képviselő-testület várhatóan 2019. januári ülésén dönt a támogatások odaítéléséről.

  Tovább...
 • Igényfelmérő kérdőív Izsák 18 - 35 éves fiataljai körében
  2018-12-11 12:40:40
  Izsák Város Önkormányzata az EFOP-1.2.11-16-2017-00015 „Izsák és Kiskunmajsa otthonteremtő-, és életpálya tervezést segítő programja” című projekt keretében felmérést végez a településen élő 18 - 35 éves korosztályba tartozó fiatalok körében a program cselekvési tervének elkészítéséhez.
  A felmérés alapvetően arra keresi a választ, hogy az itt élő fiatalok számára hogyan tehetnénk velük együtt gondolkodva városunkat még élhetőbbé, szerethetőbbé, igazi otthonunkká.
  A kérdőív kitöltése átlagosan 10 percet vesz igénybe.
  A válaszadások minden esetben önkéntesek és a kutatás végzők garantálják, hogy a válaszok nem köthetőek személyekhez, így azok visszakeresésére nincs lehetőség.
  Szeretnénk kérni, hogy válaszaival segítse adatgyűjtő munkánkat.

  Köszönettel: Izsák Város Önkormányzata


  Igényfelmérő kérdőív

  Tovább...
 • Pályázat Aljegyzői munkakör betöltésére
  2018-10-31 16:57:52

  Izsák Város Önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Aljegyzői munkakör betöltésére..

  Tovább...
 • Ne égesd el!
  2018-10-31 16:57:44
  Letölthető szóróanyag a műanyag hulladék égetésének veszélyeiről:

  Letöltés

  Tovább...
 • BURSA HUNGARICA 2019
  2018-10-08 05:01:05
  Izsák Város Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériumával együttműködve 2019. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

  Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan. A csatlakozott önkormányzat kiírja a pályázatokat („A” és „B” típus együtt). A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 06.

  A pályázathoz szükséges információk letölthetők:

  a) Az aktuális pályázati kiírás és a kapcsolódó dokumentumok letölthetők a http:// www.emet.gov.hu oldalról.

  b) A regisztrációs és adatrögzítési folyamat részletes leírása a
  https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx internetes oldalon található meg.

  Ugyancsak kiírásra került a pályázat a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára is. A csatlakozási és a jelentkezési határidő a fentiekkel megegyezik.

  - "A" típusú pályázati kiírás
  - "B" típusú pályázati kiírás
  - Jövedelemnyilatkozat
  Tovább...
 • MEGHÍVÓ
  2018-07-02 15:55:17
  Izsák Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (2) bekezdése értelmében partnerségi véleményezésre bocsájtja a készülő Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának tervezetét.

  A dokumentumok tervezete elérhető a következő linken: dokumentum tervezet
  Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének a partneri egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésnek megfelelően felkérjük a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkező személyeket, valamennyi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetet és bejegyzett egyházat és civil szervezetet, hogy a tervezetekkel kapcsolatos véleményét ismertesse 2018. július 19-ig:
  Tovább...
 • KSH adatszolgáltatás
  2017-11-29 08:51:03
  Tájékoztatom, hogy a Központi Statisztikai Hivatal
  Izsák
  település egy részén kötelező adatszolgáltatáson alapuló mezőgazdasági adatfelvételt hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint. Az összeírók november 22-e és december 15-e között keresik fel a háztartásokat.
  A felvételek Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma és neve:
  2219 Egyéni gazdaságok decemberi összeírása, 2017
  Tovább...
 • BURSA HUNGARICA 2018
  2017-10-03 14:46:58
  Izsák Város Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériumával együttműködve 2018. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

  A pályázathoz szükséges információk letölthetők:

  - Pályázati kiírás
  - Jövedelem nyilatkozat

  Tovább...
 • Települési Arculati Kézikönyv
  2017-08-16 14:08:00
  Tisztelt Lakosság! Az alábbi linken megtekinthető Izsák Város Települési Arculati Kézikönyve. A lakossági véleményeket és javaslatokat 2017. augusztus 20.-ig várjuk az izsak@izsak.hu címre.
  Tovább...
 • Tájékoztató
  2017-07-05 16:29:05
  Letölthető tájékoztató dokumentumok:

  1 - Tájékoztató a hulladékkezelői közszolgáltatás számlázásáról

  2 - Tájékoztató a "Nyári diákmunka" programról


  Tovább...
 • Felhívás
  2017-06-12 16:06:17
  Izsák Város Önkormányzata jogszabályi kötelezettségének eleget téve településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet megalkotását kezdi meg széles körű társadalmi bevonás mellett.

  Kérjük véleményükkel, javaslataikkal Önök is járuljanak hozzá a város településképi rendeletének és acrulati kézikönyvének elkészítéséhez.

  Letölthető dokumentumok: itt
  Tovább...
 • IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓJA
  2017-06-02 16:07:34
  Tisztelettel értesítem Izsák város közigazgatási területén:
  a) ingatlannal rendelkező személyeket
  b) valamennyi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetet
  c) bejegyzett egyházat és civil szervezetet  arról, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően teljes közigazgatási területre vonatkozó településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet megalkotását kezdi meg.


  Tovább...
 • EDF Démász tájékoztató
  2017-05-30 09:44:05
  Tisztelt Ügyfelünk!

  Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk, az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. az ön felhasználási helyét ellátó közcélú villamos hálózaton előre tervezett munkálatokat fog végezni, melyek időtartamában a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog.
  Tovább...
 • Hulladékszállítás
  2017-04-25 07:57:46
  Tisztelt Önkormányzat!

  2017. május 1. hétfő ünnep nap miatt a szállítást 2017. április 29. szombaton végezzük.

  Az alábbi településeken:

  Solt kommunális és szelektív ( hétfői gyűjtési nap helyett)
  Ballószög kommunális ( egész település)
  Izsák kommunális (hétfői gyűjtési nap helyett)
  Lajosmizse kommunális ( hétfői gyűjtési nap helyett)
  Újsolt szelektív (egész település)
  Tabdi szelektív ( egész település)
  Páhi szelektív (egész település)
  Kaskantyú szelektív (egész település) vonatkozásásban

  Tovább...
 • EDF Démász tájékoztató
  2017-04-25 07:55:57
  Tisztelt Ügyfelünk!

  Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk, az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. az ön felhasználási helyét ellátó közcélú villamos hálózaton előre tervezett munkálatokat fog végezni, melyek időtartamában a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog.

  Tovább...
 • Tájékoztató NHKV Zrt. integrációjáról
  2017-02-01 10:37:24
  Letölthető az NHKV Zrt. integráció tárgyában írt levele:

  Letöltés

  Tovább...
 • Felhívás - Országos Meteorológiai Szolgálat
  2017-02-01 10:28:50
  IZSÁK VÁROS LAKOSSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÁSA

  Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztetést adott ki 2017. 02. 01. éjfélig jelentős mennyiségű ónos eső vonatkozásban Bács-Kiskun megyére.

  Várható következmények: A jégréteg kialakulása miatt fennakadások lehetnek a (közúti, vasúti, légi) közlekedésben.

  Tovább...
 • Határozat
  2016-12-16 16:31:31
  Madárinfluenza miatti védőkörzet kijelöléséről szóló dokumentumok letölthetők:

  - határozat védőkörzet elrendeléséről
  - lakossági tájékoztató


  Tovább...
 • Felhívás
  2016-11-25 16:41:26

  Tovább...
 • Karácsonyi hulladék szállítási rend
  2016-11-25 16:32:36
  Letölthető a 2016. karácsonyára vonatkozó hulladák szállítási rend.

  Letöltés
  Tovább...
 • Hirdetmény
  2016-11-16 14:00:00
  Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 20-án (kedden ) 15 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében közmeghallgatást tart.

  Letöltés: hirdetmény

  Tovább...
 • Határozat
  2016-11-16 13:57:33
  Letölthető határozat 22kV-os szabadvezeték kiépítéséről.

  Letöltés
  Tovább...
 • Menetrend módosítási tervezet
  2016-11-16 13:51:34
  Tisztelt Önkormányzat! Tájékoztatjuk Önöket, hogy társaságunk 2016. december 11-től (vasárnaptól) településüket érintően a mellékelt Menetrendi értesítő tervezetben szereplő módosítások bevezetését tervezi.

  Letöltés: menetrendi változás értesítő

  Tovább...
 • BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017.
  2016-11-10 07:25:10
  Módosított határidő:

  A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:
  2016. november 15.
  Tovább...
 • Rendőrségi ajánlás a mikrocenzus időszakára
  2016-09-29 08:47:01
  Letölthető a rendőrség ajánlása a mikrocenzus időszakára

  AJÁNLÁS

  elbir

  Tovább...
 • BURSA HUNGARICA 2017
  2016-09-30 11:08:50

  Letölthető dokumentumok:

  - Bursa Hungarica 2017
  - Jövedelemnyilatkozat

  Tovább...
 • Közvélemény - kutatás autóbuszmegálló áthelyezése ügyében
  2016-09-13 14:48:22
  Egy lakossági beadvány nyomán Izsák város Önkormányzat Képviselő-testülete 62/2016.(08.30.) számú határozatával közvélemény- kutatás elvégését rendelte el. A felmérés arra irányul, hogy a jelenleg működő Sárfehérmajori megálló kerüljön áthelyezésre a Kecskeméti utca 32. illetve 41. szám alatti ingatlanok elé. Az új megálló kialakítása és a jelenleg működő fenntartása egyszerre nem lehetséges, így a két megoldás között kell választani.

  Tovább...
 • Tájékoztató KSH népszámlálásról.
  2016-09-13 14:47:43
  A KSH Társadalomstatisztikai elnökhelyettese felhívására értesítem Izsák város lakosságát, hogy a Központi Statisztikai Hivatal 2016- ban mikrocenzust (kis népszámlálást) tart, melynek végrehajtását a 2015. évi X. törvény rendelte el, az adatfelvétel részleteit pedig a 65/2015.(III.25.) számú kormányrendelet tartalmazza.

  Tovább...
 • HIRDETMÉNY
  2016-08-04 20:50:21

  Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
  Kiskőrösi Járási Hivatala

  Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatala Gyámügyi Osztálya Izsáki Kirendeltsége 2016. augusztus 1-től új helyen, a 6070 Izsák, Kossuth L. tér 8. szám alatt, a Kormányablak mellett, változatlan ügyfélfogadási időben működik.

  Tovább...
 • HIRDETMÉNY
  2016-07-18 16:17:20
  Hivatkozással a 32/2014.(04.15.) számú határozattal jóváhagyott Izsáki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának II. fejezet 2.5 pontjában foglaltakra tisztelettel tájékoztatom Izsák Város Lakosságát, hogy

  2016. július 25. napjától (hétfő) - 2016. augusztus 7. napjáig (vasárnap)

  a Polgármesteri Hivatalban általános igazgatási szünet lesz és ennek megfelelően az ügyfélfogadás szünetel.

  Haláleset bejelentését a 70/310-8894 telefonszámon lehet megtenni.

  Köszönöm megértésüket és a leírtak tudomásul vételét.

  Tovább...
 • Köztisztviselők napja
  2016-07-26 11:42:30
  TÁJÉKOZTATJUK A LAKOSSÁGOT, HOGY

  2016. JÚLIUS 1.-ÉN

  KÖZTISZVISELŐK NAPJÁN

  A HIVATAL ZÁRVA TART


  Tovább...
 • HIRDETMÉNY
  2016-06-17 08:35:50
  Letölthető hirdetmény körzeti erdőtervezés előzetes tárgyalásáról.
  Tovább...
 • Felhívás
  2016-06-10 09:33:01
  Letölthető felhívás településfejlesztési koncepcióról


  Tovább...
 • Árverési hirdetmény
  2016-05-06 16:53:15
  Izsák Város Önkormányzat nyílt árverési hirdetménye letölthető:

  hirdetmény


  Tovább...
 • MEGHÍVÓ
  2016-05-05 05:01:05
  a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával, a Natura 2000 természetvédelmi kezelési intézkedések feladatterv alapján készülő Ágasegyháza - Orgoványi Rétek elnevezésű Natura 2000 fenntartási terv társadalmi egyeztetés fórumára.


  Időpont: 2016. május 10.
  Helyszín: Vino Étterem 6070 Izsák Dózsa György tér 4

  További információk: letöltés


  Tovább...
 • Lakossági tájékoztató
  2016-04-15 16:40:27
  Letöltehő a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. lakossági tájékoztatója:

  tájékoztató

  Tovább...
 • Lakossági tájékoztató
  2016-04-15 16:40:40
  Lakosságtájékoztató anyag kéménytüzek megelőzésére (BKM Katasztrófavédelmi Igazgatóság)

  Letöltés

  Tovább...
 • Tűzgyujtási tilalom
  2016-04-08 14:37:07
  Letölthető lakossági tájékoztató a tűzgyújtási tilalomról:

  Letöltés

  Tovább...
 • FELHÍVÁS! Veszettség elleni védekezés
  2016-03-30 15:20:01
  A helyi vakcinázási kampány időpontja 2016. április 02-16

  2016. április 16.-ig Izsák területén EBZÁRLAT és LEGELTETÉSI TILALOM VAN ÉRVÉNYBEN.

  Letöltés

  Tovább...
 • Indulhat az iskolaberuházás
  2016-03-25 12:56:46
  2016. március 25-én pénteken Budapesten Kovács Norbert, a Nemzeti Sportközpontok főigazgatója és Mondok József polgármester aláírták az új izsáki iskola kivitelezői szerződését. Az iskolaépítési tenderre kiírt pályázat győztese a biatorbágyi székhelyű West Hungária Bau Kft. lett. A beruházás befejezésére 470 nap áll rendelkezésre, vagyis szűk másfél év múlva elkészül az új iskola.

  Kovács Norbert főigazgató és Mondok József polgármester látta el kézjegyével az iskola kivitelezési szerződését
  Tovább...
 • Felhívás!
  2016-03-23 21:23:44
  Tisztelt Lakosság!

  Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy a 2016.03.28-i hulladékszállítás 2016.03.26-án szombaton lesz.

  Tisztelettel:

  Izsák-kom Nonprofit Kft.
  6070 Izsák, Vadas dűlő 0394/6.
  Tel: 30/2788214
  Tovább...
 • Sajtóközlemény - tanyák felmérése
  2016-03-21 16:22:37
  Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
  Sajtóközlemény

  A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal május 01. napjáig lefolytatja a megyei tanyák villamos energiával történő ellátását megalapozó felmérését.
  Tovább...
 • Tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról
  2016-03-11 09:36:45
  Letölthető a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal közleménye: a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról.

  Tovább...
 • Sajtóközlemény
  2016-03-02 09:34:29
  Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

  Folytatódnak a „Földet gazdáknak!” program árverései Bács-Kiskun megyében

  A „Földet gazdáknak!” program 2016. évben eddig meghirdetett földárveréseit kettő részre lehet bontani. Egyrészt az előző földárveréskor eredménytelen árverésekre, ezeknek az újbóli kiírására 2016. március 2-8 között kerül sor, az új földrészletek árverései pedig 2016. március 16-30 között zajlanak le a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskemét, Halasi út 34. számú épületében.
  Tovább...
 • Sajtóközlemény
  2016-02-05 22:46:29
  Folytatódnak a földárverések

  
Az állami tulajdonú földek földművesek részére történő értékesítésének folytatására két körben, 2016. március 1. napja és 2016. március 31. napja közötti időszakban kerül sor a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskemét, Halasi út 34. számú épületében.
  Tovább...
 • KSH tájékoztató adatgyűjtésről
  2016-02-05 22:44:08
  Az alábbi linken letölthető a Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatója a 2016. évre engedélyezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételekről.

  Tájékoztató

  Tovább...


Események